Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Serwisu Kondrat Wina Wybrane – Hurt Online

https://hurtonline.marekkondrat.pl/

(„Serwis”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292095, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 5252600995, REGON: 141195218.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zakres przetwarzanych danych

Za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbieramy i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe: adres e-mail, firma przedsiębiorcy, numer NIP, adres siedziby przedsiębiorcy, dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), numer telefonu kontaktowego.

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Za pośrednictwem Serwisu mogą być też gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przez Ciebie w Serwisie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu, takie jak: adres e-mail, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta w Serwisie lub zawierania umów za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Twojego konta, realizowania Twoich zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także marketing bezpośredni naszych produktów lub usług (w tym  newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyraziłeś zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Podstawa przetwarzania danych

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na profilowaniu i wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam,
b) zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu.

Podanie danych

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych

 • W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • Brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie.
 • Brak możliwości korzystania z usług Serwisu.
 • Brak możliwości dokonania zamówień w Serwisie.
 • Brak możliwości wyświetlenia dopasowanych informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Serwisie, jego treść oraz Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane w Serwisie.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

 • Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
  lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Na podstawa art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing naszych towarów lub usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących towarów lub usług, będzie oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Na podstawie art. 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: nazwę firmy, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Na podstawie art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysyłali żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Na podstawie art. 15 RODO masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Masz też prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Na postawie art. 16 RODO masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: hurtonline@mkondrat.pl

Na podstawie art. 20 RODO masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W sytuacji wystąpienia przez Ciebie z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełnimy Twoje żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po jego otrzymaniu.

Możesz zgłaszać nam skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

CIASTECZKA

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji Serwisu oraz usprawnienia korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwisu w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również uzyskać dostęp do zapisanych na swoim urządzeniu plików poprzez analizę zawartości plików „cookies”, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Poprzez ustawienia przeglądarki możesz również w dowolnym momencie usunąć zapisane na ich urządzeniach pliki.

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej, jak też innym podmiotom wskazanym poniżej:

 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
 • Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek.
 • Podmiot prowadzący magazyn.
 • Hostingodawca.
 • Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).
 • Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
 • Podmiot zapewniający system mailingowy.
 • Biuro księgowe.
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
 • Portale społecznościowe w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu*.
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności? Napisz na adres e-mail: hurtonline@mkondrat.pl

Zastrzeżenie:
Niniejsza polityka odnosi się do usług świadczonych w związku z Serwisem za wyjątkiem działań marketingowych podejmowanych w związku z Twoją zgodą lub zapisem na newsletter lub informacje marketingowe – te kwestie reguluje oddzielna Polityka prywatności, wskazana w momencie wyrażania zgody/zapisywania się.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO

Zobowiązujemy się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Podczas rejestracji konta w Serwisie samodzielnie ustasz indywidualne hasło dostępu do Twojego konta. Możesz zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych poniżej.

Zapewniamy bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta w Serwisie. Stosujemy certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo i szyfrowanie przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Nie wysyłamy przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie – wówczas na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Nigdy nie wysyłamy żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta w Serwisie.