Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU – hurtonline.marekkondrat.pl
I. Właścicielem Serwisu hurtonline.marekkondrat.pl oraz jego operatorem jest Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292095. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 525-260-09-95, REGON: 141195218, kapitał zakładowy: 50 000 zł. (dalej: „Administratorem” lub „Spółka”).
II. Spółka posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I-2/B-2/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. wydane przez Burmistrza miasta Góra Kalwaria na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
III. Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa nr 35/W/2019 (Nr rej/ 70/35/2019) z dnia 12 lutego 2019 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz upoważnień Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 284/2013 oraz Nr 285/2013 w przedmiocie m.in. wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Spółka – oznacza Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292095, NIP:,525-260-09-95 REGON: 141-195-218, kapitał zakładowy 50 000 zł.
2. Klient – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej samodzielnie bądź wspólnie działalność gospodarczą, posiadającą aktualne zezwolenie na obrót wyrobami alkoholowymi.
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem hurtonline.marekkondrat.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia. Właścicielem Serwisu jest Spółka.
4. Towar – produkty prezentowane w Serwisie;
5. Administrator – oznacza Spółkę.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Spółki, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Podczas korzystania z Serwisu, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie, jak również oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie na obrót alkoholem. Wymóg, posiadania aktualnego zezwolenia na obrót alkoholem dotyczy przedsiębiorców składających zamówienie na Towar w celu jego dalszej odsprzedaży i jest warunkiem koniecznym po podjęcia współpracy.
3. Serwis umożliwia sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Spółką z uwzględnieniem indywidualnych postanowień określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy.
4. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
5. Spółka oświadcza, iż wszystkie Towary oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad jakościowych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2 Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymaga się:
1. dowolnej przeglądarki Internetowej (np. INTERNET EXPLORER, OPERA, FIREFOX MOZILA, GOOGLE CHROME lub inna), w tym włączonej w przeglądarce obsługa apletów Javy.
2. czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja w serwisie hurtonline.marekkondrat.pl
2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Serwisu. Czas weryfikacji danych wpisanych do formularza rejestracyjnego jest zależny od ilości zgłoszeń, przy czym nie powinien być dłuższy niż 1 3 dni zień roboczey.
3.Po rejestracji, na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane Ogólne Warunki Współpracy, które są generowane automatycznie przez Serwis. Wersja Ogólnych Warunków Współpracy zależna jest od wyboru przez Klienta jednej z czterech form współpracy, tj.:
a) Hotel, restauracja, kawiarnia – wyłączność na dostawy wina i użyczenie znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
b) Sklep specjalistyczny, delikatesy – wyłączność na dostawy wina i użyczenie znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
c) Hotel, restauracja, kawiarnia – brak wyłączności na dostawy wina do lokalu i użyczenia znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
d) Sklep specjalistyczny, delikatesy – brak wyłączności na dostawy wina do lokalu i użyczenia znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
Chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Spółką jest akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję OOW”. Po akceptacji Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Współpracy Klient na wskazany adres e-mail otrzyma wygenerowany automatycznie login i hasło do Serwisu.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana..
5. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu;
c) dopuścił się innych zachowań, które mogłyby być uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Złożenie zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu.
2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także w zakresie wyboru Towaru.
4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jednocześnie oznacza zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że ponosi odpowiedzialność, że odbioru przesyłki w jego imieniu dokona osoba pełnoletnia. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia.
6. Podanie przez Klienta danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do jego realizacji. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
7. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Klienta uniemożliwiają realizację zamówienia (adres dostawy, telefon lub e-mail, imię i nazwisko Klienta, brak zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zezwolenie).
8. Modyfikacja zamówienia standardowego dopuszczalna jest do końca dnia (w którym złożono zamówienie) roboczego biura Spółki tj. godz. 17:00 i tylko za jej zgodą.

§ 5 Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Spółkę całkowitej kwoty za złożone zamówienie, o ile Ogólne Warunki Współpracy nie stanowią inaczej.
2. Klienci nie posiadający historii zobowiązani są do przedpłaty pierwszego zamówienia tytułem „nr zamówienia” oraz przesłać skan zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem opłaty za nie.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia za pośrednictwem Serwisu, na podstawie indywidualnych ustaleń.
4. W przypadku wybranych Towarów Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówienia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
5. Potwierdzenie Klientowi złożonego Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.

§ 6 Dostawa
1. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Polski.
2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
3. Czas dostawy określają Ogólne Warunki Współpracy za wyjątkiem firm składających zamówienia pierwszy raz , gdzie czas dostawy liczony jest od chwili zaksięgowania przedpłaty tytułem „nr zamówienia” na koncie Spółki oraz przesłania na e-mail skanu zezwolenia oraz opłaty za zezwolenie. W przypadku zamówień produktów niestandardowych (tj. niedostępnych na magazynie) czas dostawy ustalany jest z Klientem każdorazowo indywidualnie, o czym Klient będzie poinformowany.
4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub własnego transportu. Z chwilą dokonania dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta. Jeżeli Klient wybrał dostawę za pośrednictwem kuriera, ryzyko związane z posiadaniem oraz użytkowaniem Towaru przechodzą na Klienta z chwilą przekazania rzeczy kurierowi, na co Klient wyraża zgodę.
5. W przypadku przesyłek paletowych kurier jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Jeżeli siedziba Klienta znajduje się w budynku, w którym nie ma możliwości wwiezienia przesyłki windą towarową Klient wyraża zgodę na pozostawienie przesyłki w recepcji budynku.
6. Ceny Towarów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami netto do których należy doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
7.Podane ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy dookreślone są w wiążących Klienta Ogólnych Warunków Współpracy.
8. Każde zamówienie potwierdzone jest fakturą VAT.
9. Możliwe jest wystawienie i przesłanie Klientowi faktury VAT w formie elektronicznej,. Faktura jest wówczas wysyłana na wskazany przez Klienta adres email.
10. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.
11. Klienta wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
12. Faktury wystawiane są z uwzględnieniem danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji.

§ 7 Rachunki i płatności
Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego:
a) dla Klientów, którzy przeznaczają Towar do dalszej odsprzedaży na rachunek bankowy:
81 1140 2062 0000 2637 0500 1006
b) dla Klientów nabywających Towar na własny użytek na rachunek bankowy:
54 1140 2062 0000 2637 0500 1007
c) dla Klientów, którzy przeznaczają Towar do dalszej odsprzedaży i są objęci faktoringiem:
63 1090 0004 0001 0172 0007 2172

§ 8 Rozwiązanie umowy
1. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług ze Spółką, poprzez wysłanie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Klienta. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9 Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Spółce.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
a) Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3 00-094 Warszawa
b) mailowo na adres: hurtonline@mkondrat.pl
c) telefonicznie pod nr (22) 112 01 95 oraz 668-671-391
d) przy użyciu formularza kontaktowego.
3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
4. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu jest Spółka.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 12 Postanowienia końcowe
1.Każdy klient logując się do Serwisu jest powiadamiany o wprowadzeniu zmian do regulaminu. Do każdego Klienta zostanie wysłane pocztą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. Umowa wiąże Sprzedawcę oraz Kupującego, jeżeli Kupujący bezzwłocznie, po otrzymaniu powiadomienia zmian do Regulaminu, nie złoży wypowiedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Ogólne Warunki Współpracy zawarte pomiędzy Spółka a Klientem.
3. Definicje użyte w wiążących Klienta Ogólnych Warunkach Współpracy mają zastosowanie również do niniejszego Regulaminu.