Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU – hurtonline.marekkondrat.pl
I. Właścicielem Serwisu hurtonline.marekkondrat.pl oraz jego operatorem jest Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292095. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 525-260-09-95, REGON: 141195218, kapitał zakładowy: 50 000 zł. (dalej: „Administratorem” lub „Spółka”).
II. Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa nr 22/W/2021 (Nr rej/ 70/26/2021) z dnia 3 lutego 2021 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz upoważnień Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 284/2013 oraz Nr 285/2013 w przedmiocie m.in. wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wraz z decyzją o nr 42/37/22/W/2021 (Nr rej. 70/26/2021) z dnia 14 czerwca 2021r. w zakresie zmiany oznaczenia zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Spółka – oznacza Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292095, NIP:,525-260-09-95 REGON: 141-195-218, kapitał zakładowy 50 000 zł;
2. Klient – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej samodzielnie bądź wspólnie działalność gospodarczą, posiadającą aktualne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub do spożycia poza miejscem sprzedaży;
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem hurtonline.marekkondrat.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia. Właścicielem Serwisu jest Spółka.
4. Towar – produkty prezentowane w Serwisie;
5. Administrator – oznacza Spółkę;
6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca ze Spółką umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7. Zezwolenie – zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrowała się w Serwisie.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Spółki, jak również warunki świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Serwis jest skierowany wyłącznie do podmiotów posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Zezwolenie).
3. Podczas korzystania z Serwisu, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie, jak również oświadcza, że posiada aktualne Zezwolenie.
4. Posiadanie aktualnego Zezwolenia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w w Serwisie. .
5. Serwis umożliwia sprzedaż Towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Spółką przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, z uwzględnieniem indywidualnych postanowień określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy.
6. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
7. Spółka oświadcza, iż wszystkie Towary oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad jakościowych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2 Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie:
1. Komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiające korzystanie z Serwisu
2. Dowolnej przeglądarki Internetowej (np. INTERNET EXPLORER, OPERA, FIREFOX MOZILA, GOOGLE CHROME lub inna), w tym włączonej w przeglądarce obsługi apletów Javy.
3. Czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Konta w serwisie hurtonline.marekkondrat.pl. Serwis nie jest przeznaczony do dokonywania zakupów przez Konsumentów.
2. Założenie Konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Serwisu. Czas weryfikacji danych wpisanych do formularza rejestracyjnego jest zależny od ilości zgłoszeń, przy czym nie powinien być dłuższy niż 1-3 dni robocze.
3. Po rejestracji, na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane Ogólne Warunki Współpracy, które są generowane automatycznie przez Serwis. Wersja Ogólnych Warunków Współpracy zależna jest od wyboru przez Klienta jednej z czterech form współpracy, tj.:
a) Hotel, restauracja, kawiarnia – wyłączność na dostawy wina i użyczenie znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
b) Sklep specjalistyczny, delikatesy – wyłączność na dostawy wina i użyczenie znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
c) Hotel, restauracja, kawiarnia – brak wyłączności na dostawy wina do lokalu i użyczenia znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
d) Sklep specjalistyczny, delikatesy – brak wyłączności na dostawy wina do lokalu i użyczenia znaku towarowego Kondrat Wina Wybrane i wizerunku Marka Kondrata.
Chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Spółką jest akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję OOW”. Po akceptacji Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Współpracy Klient na wskazany adres e-mail otrzyma wygenerowany automatycznie login i hasło do Serwisu.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji Konta oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana.
5. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu;
c) dopuścił się innych zachowań, które mogłyby być uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Złożenie zamówienia
1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Serwisie.
2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także w zakresie wyboru Towaru.
4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jednocześnie oznacza zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. 1.4. Miejscem zawierania wszystkich umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Łubnej (05-532), przy ul. Łubińskiej 10, hala B; telefon: (22) 243 28 80; e-mail: hurtonline@mkondrat.pl.
6. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że ponosi odpowiedzialność, że odbioru przesyłki w jego imieniu dokona osoba pełnoletnia. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia.
7. Podanie przez Klienta danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do jego realizacji. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
8. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Klienta uniemożliwiają realizację zamówienia (adres dostawy, telefon lub e-mail, imię i nazwisko Klienta, brak ważnego Zezwolenia lub opłaty za Zezwolenie).
9. Modyfikacja zamówienia standardowego dopuszczalna jest do końca dnia (w którym złożono zamówienie) roboczego biura Spółki tj. godz. 17:00 i tylko za jej zgodą.

§ 5 Płatności i realizacja zamówień
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatność kartą płatnicza, płatność przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Klienci nie posiadający historii Zamówień zobowiązani są do przedpłaty pierwszego zamówienia tytułem „nr zamówienia” oraz przesłać skan Zezwolenia wraz z dowodem wniesienia opłaty za Zezwolenie.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia za pośrednictwem Serwisu, na podstawie indywidualnych ustaleń.
4. W przypadku wybranych Towarów Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówienia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
5. Potwierdzenie Klientowi złożonego Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.

§6 Dostawa
1. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Polski.
2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
3. Czas dostawy określają Ogólne Warunki Współpracy za wyjątkiem firm składających zamówienia pierwszy raz, gdzie czas dostawy liczony jest od chwili zaksięgowania przedpłaty tytułem „nr zamówienia” na koncie Spółki oraz przesłania na e-mail skanu zezwolenia oraz opłaty za Zezwolenie. W przypadku zamówień produktów niestandardowych (tj. niedostępnych na magazynie) czas dostawy ustalany jest z Klientem każdorazowo indywidualnie, o czym Klient będzie poinformowany.
4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub własnego transportu Spółki. Z chwilą dokonania dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta. Jeżeli Klient wybrał dostawę za pośrednictwem kuriera to oznacza to, że upoważnia kuriera do odbioru ze Sklepu zakupionych przez Klienta Towarów, a ryzyko związane z posiadaniem oraz użytkowaniem Towaru przechodzą na Klienta z chwilą przekazania rzeczy kurierowi, na co Klient wyraża zgodę.
5. W przypadku przesyłek paletowych kurier jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Jeżeli siedziba Klienta znajduje się w budynku, w którym nie ma możliwości wwiezienia przesyłki windą towarową Klient wyraża zgodę na pozostawienie przesyłki w recepcji budynku.
6. Ceny Towarów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami netto, do których należy doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
7.Podane ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy dookreślone są w wiążących Klienta Ogólnych Warunków Współpracy.
8. Każde zamówienie potwierdzone jest fakturą VAT.
9. Możliwe jest wystawienie i przesłanie Klientowi faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura jest wówczas wysyłana na wskazany przez Klienta adres email.
10. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.
11. Klienta wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
12. Faktury wystawiane są z uwzględnieniem danych podanych przez Klient na jego Koncie.

§ 7 Rachunki i płatności
1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego:
a) dla Klientów, którzy przeznaczają Towar do dalszej odsprzedaży na rachunek bankowy:
81 1140 2062 0000 2637 0500 1006
c) dla Klientów, którzy przeznaczają Towar do dalszej odsprzedaży i są objęci faktoringiem:
63 1090 0004 0001 0172 0007 2172
2. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
3. Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej: ustawą o podatku VAT) podstawę opodatkowania podatkiem VAT obniża się o:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o podatku VAT;
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
4. W związku z treścią art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku VAT:
a) Sprzedawca ustala, że moment wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej in minus będącej wynikiem zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania (np. reklamacja, zwrot towaru, rabat), jest traktowany jako moment, w którym następuje spełnienie warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej.
b) za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania Sprzedawca przyjmuje moment zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu wraz z kolejnymi jego zmianami i poprawkami.4.11. Uzgodnienie oraz spełnienie warunków ujmowania faktur korygujących in minus, o których jest mowa w punkcie poprzedzającym nie odbiera Klientowi możliwości wyrażenia zastrzeżeń do treści danej faktury korygującej, czego następstwem może być wystawienie kolejnej faktury korygującej.

§8 Rozwiązanie umowy
1. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług ze Spółką, poprzez wysłanie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Klienta. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9 Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Spółce.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 10 Reklamacje w zakresie nabywanych Towarów
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych Towarów. Sprzedawca i Kupujący wyłączają odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu rękojmi.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu stwierdzonych wad jakościowych lub dostarczenia Towarów innych niż zamówione, Kupujący zobowiązany jest składać Sprzedawcy na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wydania Towaru.
3. W razie dostarczenia Towarów innych od zamówionych, Kupujący zwróci je Sprzedawcy łącznie ze złożeniem reklamacji. Zwracane Towary nie mogą być uszkodzone i o ile to możliwe, powinny być przekazane Sprzedawcy w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych.
4. Serwis nie jest przeznaczony dla osób nabywających Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

§ 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. 1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
a) Kondrat Wina Wybrane sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3 00-094 Warszawa
b) mailowo na adres: hurtonline@mkondrat.pl
c) telefonicznie pod nr (22) 243 28 80 oraz 668-671-391
d) przy użyciu formularza kontaktowego.
3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
4. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu jest Spółka.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§13 Postanowienia końcowe
1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie internetowej hurtonline.marekkondrat.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Klienta wyrażonej przez Klienta przed złożeniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Ogólne Warunki Współpracy zawarte pomiędzy Spółka a Klientem.
3. Definicje użyte w wiążących Klienta Ogólnych Warunkach Współpracy mają zastosowanie również do niniejszego Regulaminu.